Aksjon mot fødekaos         

Kapasiteten i Oslo og Akershus

Vi spådde rett, det ble ny fødselsrekord i Oslo og Akershus i 2007. Se artikler i Aftenposten og Aften. Se tall for 2006.

Vi mener kapasiteten i Oslo og Akershus er sprengt. Helse Øst er ansvarlig regionalt foretak og mener at situasjonen er akseptabel. Høsten 2006 skulle fødekaoset være over, men fortsatt avvises kvinner i fødsel og sendes til andre sykehus.

En prosjektgruppe utredet fødseles- og nyfødtomsorgen i Helse Øst i 2003. Omsorgen skulle omorganiseres og antallet institusjoner skulle reduseres. Fødeavdelingen ved Aker skulle legges ned og fødslene Aker ha dde skulle fordeles på de andre sykehusene i området. Helse Øst valgte å anta at fødselstallene skulle gå ned, men de har i stedet økt.

Flere fødte

I 2001 ble det født 13.611 barn i Oslo og Akershus, i 2006 blir antallet sannsynligvis mer enn 15.500. På seks år har altså antallet fødte i hovedstads-området økt med 1.900, det vil si nesten 14 % – uten at antallet fødeplasser har økt med mer enn 400!

Fordeling av Aker-fødslene

Prosjektgruppa som utreda fødselsomsorgen tok utgangspunkt i hvor mange fødsler de ulike sykehusene tok, og antok at det var deres daværende kapasitet. I og med at dette arbeidet ble gjort i 2003 tok prosjektgruppa utgangspunkt i antall fødsler i 2002.

Fødselstall per sykehus

Disse tallene har vi hentet fra Medisinsk fødselsregister. Statistikk for 2005 er dessverre ikke tilgjenglig.. Tallene for 2005 er hentet fra Aftenposten.

 

Antall fødsler 2002 2003 2004 2005
Aker Universitetssykehus Hf 1 780 1 859 544
Ullevål Universitetssykehus - Føde A, B og abc 5 496 5 693 6 158 6 457
Akershus Universitetssykehus Hf 2 970 3 130 3 583 *3 800
Asker og Bærum Sykehus 1 807 1 929 2 314 2 608
Sykehuset Østfold - Fredrikstad 2 763 2 671 2 828 ¤2 800
Rikshospitalet (Helse Øst-fødsler) x x x 1 084
Sum, inkl. Østfold 15 816 16 282 15 883 16 749
Sum, Oslo og Akershus 13 053 13 611 13 055 13 949

*) omtrentlig tall
¤) beregnet tall, basert på tidligere år og SSBs fødselsstatistikk.
x) ukjent hvor mange av fødslene var kvinner fra Helse Øst, totalsummen tar utgangspunkt i kapasiteten på 1.000.

Tabellen kan sees grafisk framstilt her.

Ullevål økte altså antallet fødsler med 961 fra 2002 til 2005.

Vedtatt kapasitet ved nedleggelsen av Aker

I følge foretaksmøte i Helse Øst RHF 6. november 2003 skulle Akerfødselene fordeles mellom tre sykehus: Ahus, Bærum og Østfold:

«Avviklingen av fødeavdelingen på Aker innebærer en fordeling av fødslene herfra på følgende måte:

 • ABC-enheten overføres til Ullevål universitetssykehus, samtidig som Ullevåls opptaksområde for fødende reguleres, slik at dette sykehusets totale antall fødsler ikke økes ved denne virksomhetsoverføringen, men videreføres med et totalvolum på ca. 5 400 fødsler pr. år.
 • Sykehuset Asker og Bærum HF får overført 800 fødsler, slik at totalvolumet økes til ca. 2 600 fødsler pr. år.
 • Akershus universitetssykehus HF får overført 600 fødsler, slik at totalvolumet økes til 3 800 pr. år.
 • Sykehuset Østfold HF får overført 400 fødsler, slik at totalvolumet økes til 3 400 pr. år»

I følge dette vedtaket skulle kapasiteten i Oslo og Akershus se slik ut:

 

Total kapasitet  
Ullevål 5 400
Bærum 2 600
Ahus 3 800
Østfold 3 400
Riksen (antall Helse Øst-fødsler ukjent) 1 000
Sum, inkl. Østfold 16 200
Sum, Oslo og Akershus 12 800

Helse Øst vrir seg unna

I et møte med oss 5. oktober 2006 påsto Helse Øst at disse tallene aldri var ment som maksimumstall, men minimumstall. Altså at sykehusene fint kunne ta imot flere enn vedtatt. Denne påstanden har hun ikke dekning for. Ingen steder hverken i prosjektrapporten eller i de aktuelle vedtakene sies det annet enn at dette var det totale antallet fødsler sykehusene skulle ta imot. I prosjektrapporten heter det sågar: «600 av Ullevåls fødsler fordeles på de andre foretakene, slik at antall fødsler på Ullevål blir 5.000 (som de er dimensjonert for), pluss de nye ABC-fødslene.» (vår utheving)

Økning i antall fødte

Tabellen og regnestykkene under viser antallet fødte i Oslo, Akershus og Østfold i perioden 1994-2005. De grønne tallene viser en økning i antallet fødte mellom to år, de røde tallene viser en nedgang. Som man kan se: Fra 2002 til 2005 økte antallet fødte i Oslo og Akershus med 1.099.

NB: Statistikken sier ingenting om antallet fødsler, kun antallet fødte. Flerbarnsfødsler gjør at antallet fødsler er færre enn antallet fødte. Tallene tar dessuten kun med levendefødte, dvs. at dødfødte (fullbårne fostre som dør i mors mage) ikke er medregnet, men disse må jo også fødes et sted. På den annen side var det slik tidligere også. Behovet for fødeplasser har definitivt økt.

Antall levendefødte (kilde: SSB)
år  1994  +/-   1996   +/-   1998  +/-   2000  +/-   2001  +/-   2002  +/-   2003  +/-   2004  +/-   2005
Oslo 7 542 209 7 751 -34 7 717 147 7 864 -130 7 734 77 7 811 447 8 258 405 8 663 306 8 969
Akershus 5 905 186 6 091 -65 6 026 202 6 228 -344 5 884 114 5 998 253 6 251 -100 6 151 -212 5 939
Østfold 2 720 164 2 884 -91 2 793 109 2 902 -44 2 858 2 2 860 -59 2 801 7 2 808 -74 2 734
Totalt 16 167 559 16 726 -190 16 536 458 16 994 -518 16 476 193 16 669 641 17 310 312 17 622 20 17 642
Oslo + Akershus 13 447 395 13 842 -99 13 743 349 14 092 -474 13 618 191 13 809 700 14 509 305 14 814 94 14 908

For å se tabellen med større skrift, klikk her.

 

Økning over tid:
år 2003-2005 2002-2005
Oslo 711 1 158
Akershus -312 -59
Østfold -67 -126
Totalt 332 973
Oslo+Akershus 399 1 099

Tall for 2006

Se Excel-fil for fødselstallene fra 2006. (Legg også merke til arkfanene merket diagrammer.)

Framskrivingene i 2002

Da prosjektgruppa skulle utrede fødselsomsorgen skulle de ta utgangspunkt i tidligere års fødselstall og Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for de neste årene. I prosjektrapporten heter det:

«Prognoser for befolkningstilvekst er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Tabell XII vedlegg nr 5. For hele landet viser prognosen et lavere fødselstall for de nærmeste ti årene. På landsbasis er nedgang i fødselstall beregnet til ca 5%. For Helse Øst varierer nedgang i fødselstall fra 10% for Hedmark og Oppland til 3%-5% for Oslo, Akershus og Østfold.»

Tabellen det vises til viser kun antall fødte barn pr. kvinne i fruktbar alder fra 1996 til 2000. Den viser hverken fødselstall eller prognoser for årene framover. Men fordi det i prosjektrapporten påstas at det vil bli en nedgang i fødselstallene, kan vi anta følgende: Helse Øst valgte den prognosen som passet dem best, nemlig en nedgang i antallet fødsler. Statsitisk sentralbyrå operere nemlig alltid med minst tre prognoser og oppfordrer til at man tar alle med når man vurderer behover for fødeplasser, barnehageplasser etc.

I 2002 satt SSB med følgende prognoser (Excel) for prosentvis vekst av 0-åringer i årene framover (SSB bruker 0-åringer, men dette tilsvarer omtrent antall fødte):

MMMM Østfold Akershus Oslo Oslo + Akershus Total
2003 -5,0 -2,9 -2,4 -2,6 -3,0
2005 -5,5 -2,8 -1,4 -2,0 -2,7
2008 -7,9 -4,1 -2,8 -3,4 -4,2
2015 -8,4 -2,2 -2,3 -2,3 -3,4
2020 -3,8 4,7 3,6 4,1 2,7

Alternativ MMMM står for middels nasjonal vekst med forutsetninger om: middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands mobilitet og middels netto innvandring, se forklaring under siste publisering av statistikken

 

MMHM Østfold Akershus Oslo Oslo + Akershus Total
2003 -4,5 -2,6 -3,2 -2,9 -3,2
2005 -4,3 -1,9 -1,7 -1,8 -2,2
2008 -5,7 -2,6 -2,1 -2,3 -2,9
2015 -5,0 0,3 0,0 0,1 -0,8
2020 0,7 7,4 6,1 6,7 5,7

Alternativ MMHM står for høy mobilitet med forutsetninger om: middels fruktbarhet, middels levealder, høy mobilitet og middels netto innvandring, se forklaring under siste publisering av statistikken.

 

HHMH Østfold Akershus Oslo Oslo + Akershus Total
2003 -4,3 -2,2 -1,7 -1,9 -2,3
2005 -1,6 1,6 3,1 2,4 1,7
2008 -1,1 3,3 5,4 4,5 3,5
2015 3,3 10,7 11,5 11,1 9,7
2020 11,6 21,5 21,2 21,3 19,6

Alternativ HHMH står for høy nasjonal vekst med forutsetninger om: høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlands mobilitet og høy netto innvandring, se forklaring under siste publisering av statistikken

 

LHML Østfold Akershus Oslo Oslo + Akershus Total
2003 -5,6 -3,6 -3,2 -3,4 -3,8
2005 -9,6 -7,2 -6,0 -6,5 -7,1
2008 -15,0 -11,7 -10,9 -11,2 -11,9
2015 -19,3 -14,7 -15,5 -15,2 -15,9
2020 -18,1 -11,6 -13,3 -12,5 -13,5

Alternativ LHML står for sterk aldring med forutsetninger om: lav fruktbarhet, høy levealder, middels innenlands mobilitet og lav netto innvandring, se forklaring under siste publisering av statistikken.

Som man ser: To av alternativene spår vekst i Oslo og Akershus i 2015, den ene spår sågar vekst fra 2005. Dette tok ikke Helse Øst høyde for!

Faktiske fødetall

Ikke en gang den mest optimistiske (mht folkevekst) av prognosene klarte å spå den formidable økningen som kom. Men Helse Øst kunne satt på bremsene våren 2004. Da visste de at økningen i antallet fødte i Oslo og Akershus var på 700 på ett år. Dét burde vært en sterk nok indikasjon på at det var en dårlig idé å legge ned Aker. Oslo trengte alle de fødeplassene de hadde – og flere til!

Tabellen under viser antallet fødte i Oslo og Akershus i 2001-2006, per første halvår, tredje kvartal og hele året. Som man ser: Antallet har økt hele veien og vi ligger an til ny rekord i 2006! Endringene kan sees grafisk framstilt her.

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Halvår 7030 6918 7199 7458 7436 7976
3. kvartal 10473 10497 11052 11316 11405 12108
Helår 13611 13812 14525 14811 14908

Kilde: SSB, statistikkbanken

Helse Øst vrir seg unna

Etter påtrykk fra blant annet oss gikk Helse Øst våren 2006 med på at det manglet noen fødeplasser i Oslo. For å finne ut hvor mange de manglet så de på differansen mellom antallet fødsler i 2005 og 2003. Dette er feil! Sykehusenes kapasitet er jo basert på 2002-fødslene, ikke 2003. Fra 2003 til 2005 økte antallet fødsler i Oslo og Akershus med 400. Fra 2002 til 2005 økte antallet fødsler med 1.100. Helse Øst prøver å lure seg unna – det er selvsagt lettere å opprette 400 nye fødeplasser enn 1.100.

Disse 400 nye plassene ble opprettet sommeren 2006. Rikshospitalet sa seg villige til å ta 300 fødsler mer for Helse Øst, Asker og Bærum tar 50 til, og Ahus øker også sitt antall med 50. Fødslene er stykkprisfinansiert, det vil si at sykehusene får betalt per fødsel (og evt. ekstra ved bruk av vakum o.l.) og Helse Øst sier at det er opp til sykehusene å vurdere om det trengs mer personell og rom, og evt. omfordele ressursene internt. (Kilde: Direktør Gunvor Ånestad per telefon 5. desember 2006.)

Konklusjon

I 2002, 2003 og 2004 skrev avisene om konsekvensene av en mulig nedleggelse av fødeavdelingen ved Aker. Fagfolk, pasienter og lokalpolitikere advarte: Ikke var det penger å spare, fødetilbudet ville bli dårligere og tilstanden kaotisk. Men, Helse Øst hadde bestemt seg og mente nedleggelsen ga effektivisering og kostnadskutt (stordriftsfordeler). I mai 2004 var nedleggelsen et faktum og i dag ser vi at advarslene dessverre er blitt virkelighet.

Aker burde bestått

 • Helse Øst visste i 2003 at det kunne skje en økning i antall fødsler.
 • Helse Øst visste i 2004 at antall fødsler hadde økt dramatisk fra 2002 til 2003.
 • Likevel ble Aker nedlagt i mai 2004 og intet ble gjort for å øke kapasiteten ved de andre sykehusene utover å ta imot Aker-fødsler.

Ute av kontroll

 • Helse Øst er pliktige til å passe på at antallet plasser holder tritt med antallet fødsler.
 • Antallet fødsler har økt siden 2001 og 2006 blir et nytt rekordår. I 2006 fødes mellom to og tre tusen flere barn i Oslo og Akershus enn det fødestedene i fylkene har plass til.
 • Lite eller intet er gjort for å øke kapasiteten ved sykehusene.
 • Helse Øst tar ikke ansvar og forsøker å vri seg unna med halvsannheter.

Konsekvenser

Se også Kvalitet.

Stress og utrygghet

Når det er flere fødsler enn fødeplasser skjer følgende:

 • Sykehusene tar imot flere enn de har plass til.
  • Fødende blir bedt om å vente hjemme så lenge som mulig. Ytterste konsekvens av dette er ufrivillig hjemmefødsel eller transportfødsel.
  • Fødende får ikke fødestue når de trenger det.
  • Det er ikke nok jordmødre – fødende blir liggende aleine uten fagpersonell.
  • De ansatte er stressa og gjør ikke en god jobb.
  • Det er ikke plass på barselavdelingene.
 • Sykehusene videresender kvinner i fødsel.
  • Kvinner blir videresendt uten undersøkelse.
  • Kvinner med under 5 minutter mellom riene og med flere cm åpning blir videresendt.
  • Kvinner og ledsager, som allerede er i en sårbar situasjon, blir redde og sinte.
  • De må lete etter det andre sykehuset.
  • Mottakende sykehus får en vanskeligere jobb: De har ikke pasientens journal og må roe ned frustrerte kvinner og ledsagere.

I tillegg er det en del kvinner som kjenner til situasjonen og loven om fritt sykehusvalg, og derfor søker plass ved annet sykehus enn det de sogner til. Fredrikstad har opptaksområde i Østfold, samt kommunene Frogn, Vestby og Ås. Alle andre i Akershus og Oslo sogner enten til Ullevål, Bærum eller Ahus.

Disse kvinnene velger altså å ikke føde ved det sykehuset som ligger nærmest, men et lengre unna – rett og slett fordi de da er sikra å få komme inn og få god behandling. Flere av de mindre fødestedene har godt rykte (Ringerike, Kongsvinger og Gjøvik) og Fredrikstad kan skilte med bl.a. full differenseirt fødselsomsorg – det vil si tre enheter i det samme sykehuset. Kongsvinger har årlig 600 fødsler, hvorav halvparten kommer fra andre steder enn sykhusets opptaksområder.

Enda flere ville nok søkt seg til disse sykehusene eller ABC på Ullevål, hvis markedsføringen hadde vært bedre. Nå må kvinnene for det første kjenne til muligheten til å velge og for det andre vite hvilke sykhus de kan velge mellom. Noen har personlig erfaring eller kjenne noen som har det, andre må stole på ryktebørsen på Internett.

Stress på Ullevål

Selv om man kommer inn døra på Ullevål er man ikke sikra et godt tilbud. Med mange fødsler får man føderommet kun akkurat de minuttene/timene man trenger det og kan heller ikke vente at jordmor er tilstede og har tid til å gi den fødende den hjelp, ro og trygghet som hun trenger. Dette er en svært vanskelig situasjon for både kvinnen, ledsageren og personalet.

Uforutsigbarhet og utrygghet gir komplikasjoner

Å ikke vite hvor du skal føde / bli nektet å komme dit du har plass, skaper utrygghet. For kvinnen og hennes ledsager er fødselen et av livets viktigste øyeblikk og samtidig kanskje den mest sårbare situasjonen man kan være i. Da er opplevelsen av trygghet og forutsigbarhet ekstra viktig. Å oppleve det motsatte skaper stress og redsel, og kan i verste fall føre til komplikasjoner. Da det ble gjort samme feil i Stockholm, som nå er blitt gjort i Oslo, var det en tydelig tendens til flere komplikasjoner ved fødsel der kvinnen hadde blitt sendt videre. Etter massivt press fra befolkning og jordmødre, ble det opprettet en ny fødeavdeling.

Brukerrepresentanten i prosjektgruppa viste til denne forskningen og advarte mot at det samme kunne skje i Oslo. Dessverre fikk hun rett!

Lenker til forskningen.

Brukerrepresentantenes synspunkter.

Se mer om konsekvenser på kvalitetssida.

Videresendes ut av fylket

Det er ved Ullevål problemet er størst, men også Ahus har måttet avvise noen få (5-10) kvinner i fødsel. Kvinnene blir videresendt til sykehus både innenfor og utenfor regionen. Ullevål lovte at fødekaoset skulle være over 1. september 2006, men likevel videresendes fortsatt mange.

Så mange har de ulike sykehusene tatt mot i 2006, fram til november/desember:

 • Østfold (Fredrikstad): ca 8
 • Asker og Bærum: Sept: minst 14 forespørsler, primo oktober: 5 forspørsler. (Har ikke kunnet ta imot alle.)
 • Ahus (Lørenskog): 18 etter 1. september
 • Helse Sør
  • Rikshospitalet:
  • Buskerud (Drammmen): 33, hvorav 7 etter 1. september
  • Ringerike (Hønefoss): 8, hvorav 5 etter 1. september (4 var fra Ullevål)
 • Sykehus Innlandet (Hedmark og Oppland)
  • Kongsvinger: 20-30
  • Gjøvik: ingen – har kun tatt imot kvinner fra Oslo og Akershus som på forhånd har valgt å føde der
  • Elverum
Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.