Aksjon mot fødekaos         

Innhold

Mangelfull informasjon

Da aksjonen startet fikk ikke gravide i Oslo og Akershus informasjon om situasjonen annet enn gjennom media. Vi etterlyste brev e.l. fra Ullevål eller Helse Øst der de fortalte om faren for å bli avvist/videresendt eller havne midt i et stressa kaos, og hvilke følger dette kunne få for fødekvinnene.

Informasjonen på helseforetakenes fødesider er blitt bedre, men vi mener fortsatt mye kan gjøres for å bedre informasjonen til pasienter, svangerskapsjordmødre og leger.

Forslag

folkemøtet som Den norske jordmorforening arrangerte 5. april 2006 kom det fram flere gode forslag, men er noen igangsatt?

 • En felles portal på Internett med informasjon om fødetilbudet ved de ulike sykehusene i regionen må lanseres så snart som mulig.
  • Fakta om de ulike sykehusene slik som størrelse, beliggenhet, kontaktinformasjon, parkeringsforhold etc.
  • Fakta om tilbudet ved den enkelte avdeling, slik som oppfølging i svangerskapet, smertelindring under fødsel, barselomsorg m.m.
  • Fakta om lover og regler den fødende skal forholde seg til.
  • Informasjon til brukere med spesielle behov slik som flerlingefødsler, diabetes, funksjonshemniger, språkproblemer, angst osv.
  • Mulighet til å søke om fødeplass direkte fra sidene.
  • Mulighet for brukerne til å gi tilbakemelding.
  • Gjerne fødselshistorier fra tidligere pasienter, både de med gode og de med dårliger erfaringer.
  • Alle sykehus i nærheten av Oslo må inkluderes, slik at de som har mulighet til å reise til annet sykehus får informasjon om hva disse andre sykehusene tilbyr. Mange gravide ville nok valgt bort de store sykehusene hadde de visst at de kunne velge andre og fått vite om fordelene ved de mindre stedene. En omvisning på fødeavdelinga ved Ringerike, Kongsvinger, Gjøvik eller Fredrikstad kan overbevise mange!
 • Tilsvarende informasjon må også trykkes som brosjyrer og sendes ut til alle legekontor, helsestasjoner og private jordmødre som behandler gravide. Disse må leses av personalet og deles ut til brukerne.
 • Informasjonen bør være tilgjengelig på flere språk og tilrettelagt for blinde, svaksynte , ordblinde m.fl.

Ullvål visste …

Ullevål og Helse Øst visste hva som kom til å skjed høsten 2005 og våren 2006, men unnlot å informere de gravide. Kan vi stole på at de i framtida forteller oss hvordan situasjonen er for fødende? De påstår at fødekaoset er over , men fortsatt videresendes kvinner fra Ullevål.

På styremøtet i Ullevål universitetssykehus HF 22. juni 2005 ble styret informert om problemene Fritt sykehusvalg skaper for Ullevål, gjennom en sluttrapport. I den heter det bl.a. (rtf):

«Den begrensede koordineringen sykehuset er satt til å ivareta har vist seg komplisert å ivareta. Her må det tas stilling til hvordan rettigheten i forhold til fritt sykehusvalg skal håndteres. UUS har ikke kapasitet til å ta imot alle de kvinnene som ønsker fødeplass ved sykehuset. Det vil føre til en situasjon som det ikke er mulig å håndtere, og som er faglig uforsvarlig. Det vil være behov for en avklaring med hensyn til hvordan angitte problematikk skal håndteres. »

Styret vedtar så (doc):

«Sak  2005-76: Oppgavefordeling for fødetilbudet i hovedstadsområdet - sluttrapport fra gjennomføringsprosjektet ved UUS – oppsummering av erfaringer, jfr. styresak  2004-155

Styrets enstemmige vedtak :
1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret for Ullevål universitetssykehus HF  ber  Helse Øst  RHF om en avklaring  med hensyn til  hvordan rettigheten  i forhold til fritt sykehusvalg skal håndteres.
3. Styret for UUS  ser det som  vesentlig at det foreligger  forutsigbarhet  for fødende kvinner  og at det gis adekvate retningslinjer om tildeling av fødeplass, som hensyntar helsefaglige vurderinger og opptaksområde. »

Dette mener vi viser at både Ullevål og Helse Øst har vært klar over situasjonen (og at styret på Ullevål faktisk er på linje med akjonens oppfatning av situasjonen), men så vidt vi kan skjønne ble lite eller ingenting gjort i månedene etter dette styremøtet. Hvordan Ullevål skal forholde seg til Fritt sykehusvalg ble ikke avklart før etter påske, situasjonen er var faglig uforsvarlig, og Oslos fødekvinner opplevde og opplever ikke forutsigbarhet!

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.