Notat om Halloween

Gresskar
Kunstner: Helge Bendiksen. Foto: Monica Bendiksen.

Notatet er et skrevet høsten 2014 og gjort tilgjengelig for foreldrene i desember. FAU er opptatt av å finne gode løsninger for neste feiring og notatet er åpent for tilbakemeldinger fra andre foreldre ved skolen fram til neste høst.

Mål

FAU ønsker å komme fram til en ordning som sikrer at alle barna ved skolen som skal feire Halloween får en positiv opplevelse.

Bakgrunn

FAU og skolen ønsker at barn i minst mulig grad skal føle seg utenfor det sosiale fellesskapet. Skolen arbeider mye for å få til et best mulig sosialt miljø, slik at barna har det godt på skolen og kan konsentrere seg om å lære. Klassemiljøet har stor innvirkning på det faglige, et dårlig miljø gir dårlig grunnlag for læring.

Gjennom samtaler og en rekke aktiviteter i klasserommene og friminuttene får barna trening i empati, det å ta vare på hverandre og å være en god venn, jf. PALS. Foreldrene blir oppfordret til å følge opp dette arbeidet på fritiden, f.eks. ved å være gode forbilder for hvordan man omtaler andre, ved å inkludere andre barn osv.

Det har i mange år vært en «regel» for bursdagsfeiringer: Invitér alle av ett eller begge kjønn i klassen hvis dere skal ha stor bursdagsfest, slik at ingen barn føler seg ekskludert og utenfor. Etter Halloweenfeiringene i 2012 og 2013 har skolen og FAU sett behov for lignende kjøreregler for Halloween, da flere barn opplevde at alle andre i klassen enn dem selv hadde noen å feire med, mens andre opplevde å invitere til fest, men ingen kom.

Etter feiringen høsten 2014 fikk rektor og FAU tilbakemeldinger fra foreldre som var takknemlige for at barnet slapp samme vonde opplevelse som tidligere år. Vi har også fått tilbakemeldinger fra foreldre med andre erfaringer. FAU ønsker at alle foreldre skal kjenne bakgrunnen for FAUs «innblanding» i feiringen samt at de skal få komme med tilbakemeldinger på våre forslag.

Barna snakker om hva de gleder seg til før en feiring og hva de gjorde etter en feiring. Fritida trekkes inn i skolehverdagen og det går utover læringsmiljøet når noen barn ikke får være en del av praten – forberedelsene og husker-du-samtalene. Noen barn reagerer med å ikke ville gå på skolen, noen trekker seg unna, noen blir utagerende. For barn som føler på annerledeshet og utenforskap i hverdagen blir slike «høytider» ekstra vanskelige, opplevelsen av å ikke høre til blir malt med store bokstaver.

Se også artikkel i Aftenposten om temaet: http://www.aftenposten.no/familie-og-oppvekst/–Foreldre_-rydd-en-ekstra-plass-rundt-halloween-bordet-7766090.html

Mulige ordninger

Halloween, bursdager o.l. feiringer skal være tema på høstens foreldremøte. Det er opp til hvert trinn/klasse å komme fram til løsninger som passer for dem ang. Halloween, se fire forslag under.

Det er ikke alle som har råd eller plass til stor feiring, eller man har en tradisjon med å be kun noen få. Det er OK, men vi ber dem som inviterer om å melde fra til foreldrekontaktene, slik at disse kan koordinere.

Forslag til løsninger:

  • I klasser/trinn der det ikke har vært tradisjon for feiring og ingen har planer om å arrangere fest, kan man f.eks. bare avtale å møtes ute i de ulike nabolagene et gitt klokkeslett, slik at det blir lett for nykommere o.a. å hive seg med.
  • De som planlegger å ha en mindre feiring med bare noen få fra klassen sier fra til foreldrekontaktene, og foreldrekontaktene koordinerer. Hvis det f.eks. er tre på trinnet som inviterer jenter til feiringer, sjekk hvilke jenter de vil invitere. Hvis det er noen som ikke er invitert i en eneste av feiringene, be om at disse blir inkludert.
  • Har man plass og lyst kan man gjerne invitere f.eks. alle jentene i klassen hjem til seg.
  • Man kan også ha stor felles feiring for trinnet/klassen i f.eks. bursdagsrommet på skolen, om mange nok foreldre er villige til å arrangere. Flere trinn har tradisjon for én stor felles fest i løpet av året og denne kan jo gjerne legges til Halloween. Barna har som regel en forventing om å gå knask-knep i løpet av kvelden, så dette bør nok være en post på kveldens program eller foreldrene følger barna på knask-knep før eller etter festen.

Det er noen familier som ikke ønsker å feire Halloween eller som har egne tradisjoner. Det er selvsagt helt ok, man ikke møte på evt. fellesfeiringer. Det viktige er at alle barna sikres et tilbud om deltakelse. Hvis man ikke ønsker å være med oppfordrer vi foreldrene til å takke nei i god tid, slik at ingen opplever å invitere til en fest ingen dukker opp på.

FAUs ansvar

FAU skal sikre at saken blir tatt opp på høstens foreldremøter, gjerne i sammenheng med temaet bursdagsfeiringer. FAU skal 2-3 uker før Halloween sende påminnelse til foreldrekontaktene om at de evt. må koordinere små feiringer.

FAU kan ikke pålegge foreldrene å feire bursdager, Halloween e.l. på en bestemt måte, men vi vil påpeke at det er vondt for et barn å være/føle seg utenfor og at læringsmiljøet på skolen blir dårlig når noen ikke blir inkludert på fritiden. Vi oppfordrer derfor innstendig alle foreldre om å ivareta også klassekameratene og å slutte opp om skolens arbeid for et best mulig miljø.